Одит Сървисиз Лайбръри ООД

Одит Сървисиз Лайбръри ООД
Създаване на одиторски библиотеки, Одит, Консултации

http://audit-library.com/

11 продуктa открити от Одит Сървисиз Лайбръри ООД

Табличен вид

Продукти

Таблица на грешките

"Таблицата на грешките" е EXCEL файл, който дава възможност да бъде прегледно документирано обобщението на некорегираните числови грешки от одита (открити и/или вероятни) .

Цена: 24.00лв.
Брой:

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО (СУКК)


Целта на разработката е да подпомогнем  одиторското предприятие и еднолично практикуващия одитор в документиране на системата за управление и контрол на качество, което от своя страна ще гарантира спазването на МСКК1(изменен) и Етичния кодекс на професионалните счетоводители и повишаване качеството на извършваните от него услуги.  
 
Предлаганата СУКК съдържа разработен набор от политики и процедури,   които гарантират спазването на законовите изисквания в областта на качеството.  Те могат да бъдат редактирани и  допълвани така, че да отговорят изцяло на организацията, създадена в конкретното одиторско предприятие или еднолично практикуващия одитор. Системата за управление на качеството на одиторските услуги е разработена в два варианта: за ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ (СОП) и за ЕДНОЛИЧНО ПРАКТИКУВАЩ ОДИТОР (ЕПО).
 
Цена: 240.00лв.
Брой:

Калкулатор на Altman

„ДИАГНОСТИКА НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО” –файл във формат “xls”, в помощ при осъществяване на аналитични процедури за оценка финансовата устойчивост на предприятието. Разработен е на база петфакторният модел Altman`s Z-scoreза предвиждане на фирмен банкрут. Моделът използва следните пет показателя: ликвидност, доходност, задлъжнялост, платежоспособност и ефективност. Коефициентите се пресмятат в зависимост от типа на предприятието – публично, непублично с производствена дейност и непублично с дейност различна от производствената.

Цена: 48.00лв.
Брой:

Одиторска програма за проверка на разходите по ОП Регионално развитие

Програмата обхваща процеса от приемане на  ангажимента за договорни процедури по МОС 4400 до докладване на резултатите по проверката.  Програмата  е под управлението на ПП ЕasyCheck . В нея са предложени бланки на: писмо за поемане на ангажимента, декларации, представително писмо до ръководството и други. Бланките са готови за директно използване.  Последователността на стъпките е  съобразена с процеса на проверка. В програмата за удобство при работа са включени наръчника на ОП Регионално развитие, както и други нормативни документи свързани с работата по проверката.  Докладът е съобразен с изискванията за докладване на ОП. Докладът се формира автоматизирано от провежданите процедури  и  констатациите от проверката. В програмата са включени готови чек-листи свързани с проверките на  процедурите за избор на изпълнител.  Всички допълнително изготвени работни документи могат да бъдат прикачени в електронен вид към  конкретната стъпка.

EasyCheck  дава възможност да изготвите цялостно електронно досие на проведения одит.

Цена: 240.00лв.
Брой:

Програма "Провеждане на вътрешен одит "

В помощ на вътрешния одитор от публичния сектор Ви предлагаме Easy Check като платформа с вграден Наръчник за вътрешен одит на Министерство на финансите.

Платформата съдържа всички необходими стъпки за осъществяване на дейността на вътрешния одитор - от планиране, през процеса на фактически проверки до изготвяне на одиторски доклад и досие.Съществуващите документи могат да бъдат редактирани или заменени с тези на конкретния вътрешен одитор.

"Изготвяне на одиторски доклад" - след приключване на одит, продуктът предоставя възможност да се изготви финален одитен доклад, съдържащ информация за : приложените процедури, констатации, таблица с препоръки за подобряване на одитната дейност и резултати от анализи, събрани при провеждане на одита.

"Изготвяне на електронно одитно досие" - след приключване, изпълненият одит може да бъде експортиран и съхранен като "Одитно досие", даващо пълна информация за това как е протекъл одитният ангажимент.То съдържа копия на всички документи, процедури, контролни листа и прикачени одиторски доказателства.Досието е във формата на уеб страница и може да бъде разгледано с всички популярни уеб браузъри.

Цена: 240.00лв.
Брой:

Идентифициране и оценка на риска

Файл, „MS Excel файл (xls)” формат, посредством който да се подпомогне одиторът при извършване на първоначални аналитични процедури, определяне на същественост, определяне на рискове на ниво твърдение за вярност, идентифициране и оценка на контролите.

Дадена е възможност на одитора да избира между два начина за извършване на аналитични процедури: чрез изчисляване на финансови показатели или чрез използване на  Z-SCORE калкулатор.

На база въведената информация от Отчета за финансово състояние и Отчета за доходите се получават изчислени коефициентите за финансов анализ с информация за допустимите им стойности.

 В отделни шийтове се определя нивото на същественост; попълва се Риск-регистър с описание на рисковите фактори и оценка на риска; идентифициране, оценка и тестване на контролите.

Цена: 96.00лв.
Брой:

„Чек-листа“ за проверка на оповестяванията по Международните стандарти

НОВО !!!

Предлагаме Ви нова, разширена възможност за ползване на чек-листи под управлението на  ПП „EasyCheck. Удобството при проверка на оповестяванията е несравнимо !!!

Всеки от Вас, който има закупен ПП “EasyCheck” или закупи този продукт, както и тези от Вас които закупят „Методика“ за работа под управлението на ПП “EasyCheck”,имат възможност да получат „чек-листата“ за проверка на оповестяванията по Международните стандарти.

Цена: 60.00лв.
Брой:

"Чек - листа" за проверка на качеството на одиторските услуги на ИДЕС

НОВО !!!

Предлагаме на Вашето внимание "Чек - листа" за проверка на качеството на одиторските услуги на ИДЕС от 2010 година под управлението на ПП "EasyCheck".

За всички, които са потребители на системата могат да добавят въпросната "чек-листа" към своите библиотеки и да направят предварителен контрол на извършената от тях работа.

Файла може да свалите от тук .

Цена: 0.00лв.
Брой:

"Чек-листа" за проверка на минимални оповестявания по НСФОМСП

Предлагаме Ви възможност за безплатно получаване на "Чек-листа" за проверка на минимални оповестявания съгласно НСФОМСП под управлението на ПП "EasyCheck".

Документът може да се използва само на платформата на "ЕasyCheck" като файл за импортиране във формат ecmp.

На посочения линк може да откриете инструкции за импортиране на работен документ.

Файлът може да свалите от тук.

Цена: 0.00лв.
Брой:

Актуализирана версия на "Чек-листа" за проверка на минимални оповестявания съгласно МСФО/МСС

"Чек-листа" е безплатен за потребителите на ПП "EasyCheck" и е съобразен с всички изменения на МСФО/МСС в сила за отчетни периоди, започващи на 01.01.2013 година.

Документът може да се използва само на платформата на "ЕasyCheck" като файл за импортиране във формат ecmp.

На посочения линк може да откриете инструкции за импортиране на работен документ.

Файлът може да свалите от тук.

Цена: 0.00лв.
Брой:
Предишна1 2Следваща Страница 1 от 2

Количка

Количката е празна.